ការស្លាប់បានចាប់កំណើតនៅក្នុងសង្រ្គាម Infinity!

ការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោម:

រំលេចគេហទំព័រ
ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន

តើអ្នកណាជាការចាំបាច់?

សង្គ្រាម Infinity

សរសេរដោយជីហ្គាហ្គាហ្គិន

សិល្បៈដោយ Mike Deodato Jr ។

ពណ៌ដោយហ្វ្រេនម៉ាទីន