ការស្លាប់បានឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់!

ការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោម:

រំលេចគេហទំព័រ
ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន

ការស្លាប់ឈ្នះ

សង្គ្រាម Infinity លេខ 1

សរសេរដោយជីហ្គាហ្គាហ្គិន

សិល្បៈដោយ Mike Deodato Jr ។

ពណ៌ដោយហ្វ្រេនម៉ាទីន